آموزش سیستم های کنترل بهینه

فرادرس آموزش طراحی کنترل مقاوم H∞/H2 با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

معرفی مجموعه دوره های آموزشی در حال برنامه ریزی