سیستم های کنترل خطی

سیستم های کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی ابزارها و روش های فضای حالت برای کنترل خطی در متلب (به فارسی)