اولین کنفرانس مجازی هوش مصنوعی با موضوع الگوریتم رقابت استعماری – ثبت نام رایگان