ذخیره سازی مدل یادگیری عمیق کرس -- راهنمای کاربردی

ذخیره سازی مدل یادگیری عمیق کرس — راهنمای کاربردی

منابع مهم مطالعاتی برای مبحث «یادگیری عمیق» یا Deep Learning