گنجینه آموزش های GAMS

مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ با Gams

آموزش الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ و پیاده سازی آن با نرم افزار گمز

دانلود رایگان فیلم آموزشی مبانی بهینه سازی مقید (به زبان فارسی)