دسته بندی چند کلاسی با سایکیت لرن — راهنمای کاربردی

جنگل تصادفی (Random Forest) در پایتون — راهنمای کاربردی

درخت تصمیم (Decision Tree) با پایتون — راهنمای کاربردی

آموزش سیستم های خبره

فیلم آموزشی جامع طبقه بندی یا Classification (به زبان فارسی)