فیلم آموزشی طراحی آزمایشات با تاکید بر تنظیم پارامتر الگوریتم های فراابتکاری تک هدفه و چند هدفه

دوره های آموزشی متلب سایت — ویژه بهمن و اسفند ۱۳۹۱