آموزش استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بوسیله نرم افزار نروسولوشن

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب