گنجینه آموزش های اکسل (Microsoft Excel)

گنجینه آموزش های اکسل (Microsoft Excel)

آموزش فرمول نویسی در اکسل

آموزش استفاده از توابع و فرمول نویسی در اکسل

آموزش اصول حسابداری 1

آموزش اصول حسابداری ۱

ارائه ۲۱ ساعت آموزش تخصصی در حوزه نگارش متون آکادمیک تا شهریور ماه سال ۹۴

کاربرد اکسل در حسابداری

آموزش کاربرد اکسل در حسابداری

آموزش شاخص های هدف گذاری و ارزیابی وضعیت پژوهشی