آموزش آشنایی با شبیه سازی انواع ماشین های الکتریکی در سیمولینک متلب – مرور مفاهیم پایه

مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی در سیمولینک متلب‎

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

فرادرس شبیه سازی ماشین های الکتریکی در تولباکس های Simulink و SimPowerSystem در نرم افزار متلب