آموزش تخمین حالت سیستم های دینامیکی و تصادفی

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

فیلم آموزشی جامع رگرسیون یا Regression (به زبان فارسی)