سیستم های کنترل خطی

فرادرس طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی