مراجع مرتبط با طراحی سیستم های تطبیقی مدل مرجع با استفاده از متلب‎

آموزش طراحی سیستم های تطبیقی مدل مرجع با متلب

سیستم های کنترل غیر خطی

سیستم های کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن