مراجع مرتبط با آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم محیطی و جغرافیا‎

آموزش مهندسی نرم افزار۱

فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی