آموزش جامع شبیه سازی با نرم افزار سیمیولینک Simulink

آموزش جامع شبیه سازی با نرم افزار سیمیولینک Simulink

سیستم های کنترل خطی

فرادرس طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی