گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

گنجینه آموزش های GAMS

آموزش نرم افزار ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت

ارائه ۷۳ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی کنترل و سیستم تا شهریور ماه سال ۹۴

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴