آموزش کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فیلم آموزشی درون یابی، تقریب تابع، و برازش منحنی و سطح در متلب (به زبان فارسی)