آموزش تخمین حالت سیستم های دینامیکی و تصادفی

سیستم های کنترل خطی

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی تخمین حالت سیستم های خطی با استفاده از فیلتر کالمن در متلب (به فارسی)