سیستم های کنترل خطی

سیستم های کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن

فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی