گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — سه ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — دو ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — یک ستاره

معرفی کتاب: الگوریتم های فرا ابتکاری — مبانی نظری و پیاده سازی در متلب

گنجینه طلایی فیلم های آموزشی بهینه سازی هوشمند — شامل ۱۳۷ ساعت فیلم آموزشی

فیلم آموزشی جامع جستجوی ممنوع یا Tabu Search در متلب (به زبان فارسی)

دانلود کد الگوریتم جستجوی ممنوعه برای مسأله فروشنده دوره گرد