آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

آموزش تخمین حالت سیستم های دینامیکی و تصادفی

سیستم های کنترل غیر خطی

آموزش سیستم های کنترل بهینه