فیلم آموزشی جامع رگرسیون یا Regression (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع رگرسیون یا Regression (به زبان فارسی)

- فیلم آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering (به زبان فارسی)

آموزشی جامع طبقه بندییاClassification (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع طبقه بندی یا Classification (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی روش های پیش پردازش و آماده سازی داده ها (به زبان فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش های پیش پردازش داده ها در داده کاوی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی مبانی داده کاوی یا Data Mining (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی مبانی داده کاوی یا Data Mining (به زبان فارسی)

دوره های آموزشی متلب و هوش مصنوعی

معرفی مجموعه دوره های آموزشی در حال برنامه ریزی