محیط استوانه و برنامه محاسبه آن — به زبان ساده

در این مطلب، روش محاسبه محیط استوانه مورد بررسی قرار گرفته و برنامه محاسبه آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل ++C، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، «سی‌شارپ» (#C) و  پی‌اچ‌پی (PHP) پیاده‌سازی شده است.

فرض می‌شود که قطر و ارتفاع یک استوانه داده شده است. محیط، طول خارجی یک شکل دوبُعدی است. استوانه، یک شکل سه‌بُعدی است. بنابراین، به لحاظ فنی نمی‌توان محیط آن را پیدا کرد. اما می‌توان محیط سطح مقطع استوانه را پیدا کرد.

فرمول محیط استوانه (P) در ادامه آورده شده است.

P = (2 * d) + (2 * h)

در رابطه بالا، d قطر و h ارتفاع استوانه است. مثال زیر در این راستا جالب توجه است.

Input : diameter = 5, height = 10
Output : Perimeter = 30

Input : diameter = 50, height = 150
Output : Perimeter = 400

برنامه محاسبه محیط استوانه در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون در ادامه ارائه شده است.

برنامه محاسبه محیط استوانه در ++C

// CPP program to find 
// perimeter of cylinder 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
// Function to calculate perimeter 
int perimeter(int diameter, int height) 
{ 
  return 2 * (diameter + height); 
} 
 
// Driver function 
int main() 
{ 
  int diameter = 5; 
  int height = 10; 
   
  cout << "Perimeter = "; 
  cout<< perimeter(diameter, height); 
  cout<<" units\n"; 
   
  return 0; 
}

برنامه محاسبه محیط استوانه در جاوا

// Java program to find 
// perimeter of cylinder 
import java.io.*; 
 
class GFG { 
 
  // Function to calculate perimeter 
  static int perimeter(int diameter, int height) 
  { 
    return 2 * (diameter + height); 
  } 
   
  /* Driver program to test above function */
  public static void main(String[] args) 
  { 
    int diameter = 5; 
    int height = 10; 
    System.out.println("Perimeter = " + 
             perimeter(diameter, height) 
                    + " units\n"); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by Gitanjali.

برنامه محاسبه محیط استوانه در پایتون

# Function to calculate 
# the perimeter of a cylinder 
def perimeter( diameter, height ) : 
  return 2 * ( diameter + height ) 
 
# Driver function 
diameter = 5 ; 
height = 10 ; 
print ("Perimeter = ", 
      perimeter(diameter, height))

برنامه محاسبه محیط استوانه در #C

// C# program to find perimeter of cylinder 
using System; 
 
class GFG { 
 
  // Function to calculate perimeter 
  static int perimeter(int diameter, int height) 
  { 
    return 2 * (diameter + height); 
  } 
   
  /* Driver program to test above function */
  public static void Main(String[] args) 
  { 
    int diameter = 5; 
    int height = 10; 
    Console.Write("Perimeter = " + 
            perimeter(diameter, height) 
                  + " units\n"); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by parashar...

برنامه محاسبه محیط استوانه در PHP

<?php 
// PHP program to find 
// perimeter of cylinder 
 
// Function to calculate perimeter 
function perimeter($diameter, $height) 
{ 
  return 2 * ($diameter + $height); 
} 
 
  // Driver Code 
  $diameter = 5; 
  $height = 10; 
   
  echo("Perimeter = "); 
  echo(perimeter($diameter, $height)); 
  echo(" units");  
// This code is contributed by vt_m. 
?>

خروجی قطعه کد بالا برای diameter = 5 و height = 10 به صورت زیر است.

Perimeter = 30 units

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]


مجموعه: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *