کد C برای نمایش Hostname و آدرس IP — به زبان ساده

راهکارهای زیادی برای پیدا کردن Hostname و آدرس IP ماشین‌های محلی وجود دارد. در اینجا یک مثال ساده برای پیدا کردن Hostname و آدرس IP با استفاده از زبان برنامه‌نویسی C ارائه شده است. از توابع زیر در این راستا استفاده خواهد شد.

gethostname()‎: تابع gethostname  نام میزبان استاندارد را برای کامپیوتر محلی بازیابی می‌کند.

gethostbyname()‎: تابع gethostbyname اطلاعات میزبان متناظر با نام میزبان را از یک پایگاه داده میزبان بازیابی می‌کند.

inet_ntoa()‎: تابع inet_ntoa یک آدرس شبکه اینترنت (Ipv4) را به رشته ASCII در قالب اینترنتی استاندارد اعشاری-نقطه‌ای (dotted-decimal) تبدیل می‌کند.

کد C برای نمایش Hostname و آدرس IP

// C program to display hostname 
// and IP address 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
#include <errno.h> 
#include <netdb.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <arpa/inet.h> 
 
// Returns hostname for the local computer 
void checkHostName(int hostname) 
{ 
  if (hostname == -1) 
  { 
    perror("gethostname"); 
    exit(1); 
  } 
} 
 
// Returns host information corresponding to host name 
void checkHostEntry(struct hostent * hostentry) 
{ 
  if (hostentry == NULL) 
  { 
    perror("gethostbyname"); 
    exit(1); 
  } 
} 
 
// Converts space-delimited IPv4 addresses 
// to dotted-decimal format 
void checkIPbuffer(char *IPbuffer) 
{ 
  if (NULL == IPbuffer) 
  { 
    perror("inet_ntoa"); 
    exit(1); 
  } 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  char hostbuffer[256]; 
  char *IPbuffer; 
  struct hostent *host_entry; 
  int hostname; 
 
  // To retrieve hostname 
  hostname = gethostname(hostbuffer, sizeof(hostbuffer)); 
  checkHostName(hostname); 
 
  // To retrieve host information 
  host_entry = gethostbyname(hostbuffer); 
  checkHostEntry(host_entry); 
 
  // To convert an Internet network 
  // address into ASCII string 
  IPbuffer = inet_ntoa(*((struct in_addr*) 
              host_entry->h_addr_list[0])); 
 
  printf("Hostname: %s\n", hostbuffer); 
  printf("Host IP: %s", IPbuffer); 
 
  return 0; 
}

خروجی:

Hostname: cContainer
Host IP: 10.98.162.101

خروجی برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *