برنامه تبدیل ارز در پایتون — راهنمای کاربردی

«زبان برنامه‌نویسی پایتون» (Python Programming Language) گزینه‌های گوناگونی را برای توسعه «رابط برنامه‌نویسی کاربردی» (Graphical User Interface | GUI) ارائه می‌کند. در میان همه متدهای GUI موجود در پایتون، tkinter پرکاربردترین متد است. این یک رابط پایتون استاندارد برای جعبه ابزار Tk GUI است که با پایتون ارائه می‌شود. پایتون با tkinter سریع‌ترین خروجی‌ها و ساده‌ترین راهکارها برای ساخت برنامه‌های کاربردی GUI را ارائه می‌کند. برای ساختن برنامه کاربردی با tkinter ابتدا باید اقدامات زیر انجام شود.

 • «وارد» (Import) کردن ماژول tkinter
 • ساخت پنجره اصلی (ظرف | Container)
 • افزودن «ویجت‌ها» (Widgets) به پنجره اصلی
 • اعمال Trigger رویداد روی ویجت‌ها

در ادامه، یک مبدل ارز زمان واقعی ساده مبتنی بر GUI ساخته می‌شود که می‌تواند هر یک از ارزها را به دیگری تبدیل کند. ماژول‌های مورد نیاز برای این کار، requests ،tkinter و json هستند. در ادامه، کد پیاده‌سازی این پروژه ارائه شده است.

# import all functions from the tkinter 
from tkinter import *
 
# Create a GUI window 
root = Tk() 
 
# create a global variables 
variable1 = StringVar(root) 
variable2 = StringVar(root) 
 
# initialise the variables 
variable1.set("currency") 
variable2.set("currency") 
 
   
# Function to perform real time conversion 
# from one currency to another currency 
def RealTimeCurrencyConversion(): 
 
  # importing required libraries 
  import requests, json 
 
  # currency code 
  from_currency = variable1.get() 
  to_currency = variable2.get() 
 
  # enter your api key here 
  api_key = "Your_Api_Key"
   
  # base_url variable store base url 
  base_url = r"https://www.alphavantage.co/query?function = CURRENCY_EXCHANGE_RATE"
 
  # main_url variable store complete url 
  main_url = base_url + "&from_currency =" + from_currency + 
    "&to_currency =" + to_currency + "&apikey =" + api_key 
 
  # get method of requests module 
  # return response object 
  req_ob = requests.get(main_url) 
 
  # json method return json format 
  # data into python dictionary data type. 
   
  # result contains list of nested dictionaries 
  result = req_ob.json() 
 
  # parsing the required information 
  Exchange_Rate = float(result["Realtime Currency Exchange Rate"] 
                       ['۵٫ Exchange Rate']) 
 
  # get method of Entry widget 
  # returns current text as a 
  # string from text entry box. 
  amount = float(Amount1_field.get()) 
 
  # calculation for the conversion 
  new_amount = round(amount * Exchange_Rate, 3) 
 
  # insert method inserting the 
  # value in the text entry box. 
  Amount2_field.insert(0, str(new_amount)) 
 
 
# Function for clearing the Entry field 
def clear_all() : 
  Amount1_field.delete(0, END) 
  Amount2_field.delete(0, END) 
   
 
# Driver code 
if __name__ == "__main__" : 
 
  # Set the background colour of GUI window 
  root.configure(background = 'light green') 
  
  # Set the configuration of GUI window (WidthxHeight) 
  root.geometry("400x175") 
  
  # Create welcome to Real Time Currency Convertor label 
  headlabel = Label(root, text = 'welcome to Real Time Currency Convertor', 
           fg = 'black', bg = "red") 
 
  # Create a "Amount :" label 
  label1 = Label(root, text = "Amount :", 
         fg = 'black', bg = 'dark green') 
   
  # Create a "From Currency :" label 
  label2 = Label(root, text = "From Currency", 
          fg = 'black', bg = 'dark green') 
  
  # Create a "To Currency: " label 
  label3 = Label(root, text = "To Currency :", 
          fg = 'black', bg = 'dark green') 
 
  # Create a "Converted Amount :" label 
  label4 = Label(root, text = "Converted Amount :", 
          fg = 'black', bg = 'dark green') 
 
  # grid method is used for placing 
  # the widgets at respective positions 
  # in table like structure .  
  headlabel.grid(row = 0, column = 1) 
  label1.grid(row = 1, column = 0) 
  label2.grid(row = 2, column = 0) 
  label3.grid(row = 3, column = 0) 
  label4.grid(row = 5, column = 0) 
   
  # Create a text entry box 
  # for filling or typing the information. 
  Amount1_field = Entry(root) 
  Amount2_field = Entry(root) 
    
  # ipadx keyword argument set width of entry space. 
  Amount1_field.grid(row = 1, column = 1, ipadx ="25") 
  Amount2_field.grid(row = 5, column = 1, ipadx ="25") 
 
  # list of currency codes 
  CurrenyCode_list = ["INR", "USD", "CAD", "CNY", "DKK", "EUR"] 
 
  # create a drop down menu using OptionMenu function 
  # which takes window name, variable and choices as 
  # an argument. use * befor the name of the list, 
  # to unpack the values 
  FromCurrency_option = OptionMenu(root, variable1, *CurrenyCode_list) 
  ToCurrency_option = OptionMenu(root, variable2, *CurrenyCode_list) 
   
  FromCurrency_option.grid(row = 2, column = 1, ipadx = 10) 
  ToCurrency_option.grid(row = 3, column = 1, ipadx = 10) 
   
  # Create a Convert Button and attached 
  # with RealTimeCurrencyExchangeRate function 
  button1 = Button(root, text = "Convert", bg = "red", fg = "black", 
                command = RealTimeCurrencyConversion) 
   
  button1.grid(row = 4, column = 1) 
 
  # Create a Clear Button and attached 
  # with delete function 
  button2 = Button(root, text = "Clear", bg = "red", 
           fg = "black", command = clear_all) 
  button2.grid(row = 6, column = 1) 
  
  # Start the GUI 
  root.mainloop()

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر است.

 

منبع [+]

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *