برنامه جایگزینی یک کلمه با ستاره در جمله — راهنمای کاربردی

در این مطلب، چگونگی نوشتن برنامه‌ای که یک کلمه خاص را در متن با ستاره جایگزین می‌کند، ارائه شده است. فرض می‌شود که برای یک جمله داده شده به عنوان ورودی، هدف جایگزینی یک کلمه خاص با علامت ستاره یعنی «*» است. مثال زیر، به درک بهتر این مطلب کمک می‌کند.

Input: word = “computer”

Text: text = “GeeksforGeeks is a computer science portal for geeks. People who love computer and computer codes can contribute their valuables/ideas on computer codes/structures on here.”

Output: GeeksforGeeks is a ******** science portal for geeks. People who love ******** and ******** codes can contribute their valuables/ideas on ******** codes/structures on here.

ایده این است که ابتدا یک جمله داده شده، به کلمات مختلف تقسیم شود. سپس، پیمایش در لیست کلمات انجام شود. برای هر کلمه‌ای که در لیست کلمات وجود دارد، بررسی می‌شود که آیا با کلمه داده شده مطابقت دارد یا خیر. اگر مطابق داشتند، کلمه موجود در لیست با ستاره جایگزین می‌شود. در نهایت، کلمات موجود در لیست ادغام می‌شوند و خروجی، چاپ می‌شود.

پیاده‌سازی در جاوا

// Java program to censor a word 
// with asterisks in a sentence 
class GFG 
{ 
 
// Function takes two parameter 
static String censor(String text, 
           String word) 
{ 
 
  // Break down sentence by ' ' spaces 
  // and store each individual word in 
  // a different list 
  String[] word_list = text.split("\\s+"); 
 
  // A new string to store the result 
  String result = ""; 
 
  // Creating the censor which is an asterisks 
  // "*" text of the length of censor word 
  String stars = ""; 
  for (int i = 0; i < word.length(); i++) 
    stars += '*'; 
 
  // Iterating through our list 
  // of extracted words 
  int index = 0; 
  for (String i : word_list) 
  { 
    if (i.compareTo(word) == 0) 
 
      // changing the censored word to 
      // created asterisks censor 
      word_list[index] = stars; 
    index++; 
  } 
 
  // join the words 
  for (String i : word_list) 
    result += i + ' '; 
 
  return result; 
} 
 
// Driver code 
public static void main(String[] args) 
{ 
  String extract = "GeeksforGeeks is a computer science "+ 
           "portal for geeks. I am pursuing my " + 
           "major in computer science. "; 
  String cen = "computer"; 
  System.out.println(censor(extract, cen)); 
} 
} 
 
// This code is contributed by 
// sanjeev2552

پیاده‌سازی در پایتون ۳

# Python Program to censor a word 
# with asterisks in a sentence 
 
 
# Function takes two parameter 
def censor(text, word): 
 
  # Break down sentence by ' ' spaces 
  # and store each individual word in 
  # a different list 
  word_list = text.split() 
 
  # A new string to store the result 
  result = '' 
 
  # Creating the censor which is an asterisks 
  # "*" text of the length of censor word 
  stars = '*' * len(word) 
 
  # count variable to 
  # access our word_list 
  count = 0
 
  # Iterating through our list 
  # of extracted words 
  index = 0; 
  for i in word_list: 
 
    if i == word: 
       
      # changing the censored word to 
      # created asterisks censor 
      word_list[index] = stars 
    index += 1
 
  # join the words 
  result =' '.join(word_list) 
 
  return result 
 
# Driver code 
if __name__== '__main__': 
   
  extract = "GeeksforGeeks is a computer science portal for geeks.\ 
        I am pursuing my major in computer science. "        
  cen = "computer"  
  print(censor(extract, cen))

پیاده‌سازی در سی شارپ

// C# program to censor a word 
// with asterisks in a sentence 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
   
class GFG 
{ 
 
// Function takes two parameter 
static String censor(String text, 
           String word) 
{ 
 
  // Break down sentence by ' ' spaces 
  // and store each individual word in 
  // a different list 
  String[] word_list = text.Split(' '); 
 
  // A new string to store the result 
  String result = ""; 
 
  // Creating the censor which is an asterisks 
  // "*" text of the length of censor word 
  String stars = ""; 
  for (int i = 0; i < word.Length; i++) 
    stars += '*'; 
 
  // Iterating through our list 
  // of extracted words 
  int index = 0; 
  foreach (String i in word_list) 
  { 
    if (i.CompareTo(word) == 0) 
 
      // changing the censored word to 
      // created asterisks censor 
      word_list[index] = stars; 
    index++; 
  } 
 
  // join the words 
  foreach (String i in word_list) 
    result += i + " "; 
 
  return result; 
} 
 
// Driver code 
public static void Main(String[] args) 
{ 
  String extract = "GeeksforGeeks is a computer science "+ 
           "portal for geeks. I am pursuing my " + 
           "major in computer science. "; 
  String cen = "computer"; 
  Console.WriteLine(censor(extract, cen)); 
} 
} 
 
// This code is contributed by PrinciRaj1992

پیاده‌سازی در PHP

<?php 
// PHP Program to censor a word 
// with asterisks in a sentence 
 
// Function takes two parameter 
function censor($text, $word) 
{ 
 
  // Break down sentence by ' ' spaces 
  // and store each individual word in 
  // a different list 
  $word_list = explode(" ", $text); 
 
  // A new string to store the result 
  $result = ''; 
 
  // Creating the censor which is an 
  // asterisks "*" text of the length 
  // of censor word 
  $stars = ""; 
  for($i = 0; $i < strlen($word); $i++) 
  $stars .= "*"; 
 
  // count variable to access 
  // our word_list 
  $count = 0; 
 
  // Iterating through our list of 
  // extracted words 
  $index = 0; 
  for($i = 0; $i < sizeof($word_list); $i++) 
  { 
    if($word_list[$i] == $word) 
       
      // changing the censored word to 
      // created asterisks censor 
      $word_list[$index] = $stars; 
    $index += 1; 
  } 
   
  // join the words 
  return implode(' ', $word_list); 
} 
 
// Driver code 
$extract = "GeeksforGeeks is a computer science ". 
      "portal for geeks.\nI am pursuing my ". 
          "major in computer science. ";     
$cen = "computer"; 
echo censor($extract, $cen); 
 
// This code is contributed 
// by Aman ojha 
?>

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

GeeksforGeeks is a ******** science portal for geeks.
I am pursuing my major in ******** science.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]


مجموعه: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *