برنامه محاسبه مقدار موثر — رهنمای کاربردی

در این مطلب، روش نوشتن برنامه محاسبه «جذر متوسط مربع» (Root Mean Square | Quadratic Mean) که به آن «مقدار موثر» (Effective Value) نیز گفته می‌شود، آموزش داده شده است. همچنین، پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، «سی‌شارپ» (#C) و «پی‌اچ پی» (PHP) انجام شده است.

برنامه محاسبه مقدار موثر

روش RMS ابتدا جذر هر عدد را محاسبه می‌کند و سپس، میانگین و در نهایت، جذر مربع میانگین را محاسبه می‌کند. جذر متوسط مربع N عدد از X1 تا Xn را می‌توان از رابطه زیر محاسبه کرد.

برنامه محاسبه مقدار موثر — رهنمای کاربردی

در ادامه، برنامه محاسبه مقدار موثر (برنامه محاسبه جذر متوسط مربع) در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون، پیاده‌سازی شده است.

 

برنامه محاسبه مقدار موثر در ++C

// CPP program to calculate Root Mean Square 
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
// Function that Calculate Root Mean Square 
float rmsValue(int arr[], int n) 
{ 
  int square = 0; 
  float mean = 0.0, root = 0.0; 
 
  // Calculate square. 
  for (int i = 0; i < n; i++) { 
    square += pow(arr[i], 2); 
  } 
 
  // Calculate Mean. 
  mean = (square / (float)(n)); 
 
  // Calculate Root. 
  root = sqrt(mean); 
 
  return root; 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  int arr[] = { 10, 4, 6, 8 }; 
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
 
  cout << rmsValue(arr, n); 
 
  return 0; 
}

برنامه محاسبه مقدار موثر در جاوا

Java
// Java program to calculate 
// Root Mean Square 
 
class GFG 
{ 
 
// Function that Calculate Root 
// Mean Square 
static float rmsValue(int arr[], int n) 
{ 
  int square = 0; 
  float mean = 0; 
  float root = 0; 
 
  // Calculate square. 
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  { 
    square += Math.pow(arr[i], 2); 
  } 
   
  // Calculate Mean. 
  mean = (square / (float) (n)); 
 
  // Calculate Root. 
  root = (float)Math.sqrt(mean); 
 
  return root; 
} 
 
 
// Driver Code 
public static void main(String args[]) 
{ 
  int arr[] = { 10, 4, 6, 8}; 
   
  int n = arr.length; 
   
  System.out.println(rmsValue(arr, n)); 
} 
} 
 
// This code is contributed by ANKITRAI1

برنامه محاسبه مقدار موثر در پایتون

#Python3 program to calculate Root Mean Square 
 
import math 
#Function that Calculate Root Mean Square 
def rmsValue(arr, n): 
  square = 0
  mean = 0.0
  root = 0.0
   
  #Calculate square 
  for i in range(0,n): 
    square += (arr[i]**2) 
   
  #Calculate Mean 
  mean = (square / (float)(n)) 
   
  #Calculate Root 
  root = math.sqrt(mean) 
   
  return root 
 
#Driver code 
if __name__=='__main__': 
  arr = [10, 4, 6, 8] 
  n = len(arr) 
  print(rmsValue(arr, n)) 
 
#This code is contributed by Shashank_Sharma

برنامه محاسبه مقدار موثر در #C

C#
// C# program to calculate 
// Root Mean Square 
using System; 
class GFG 
{ 
 
// Function that Calculate 
// Root Mean Square 
static float rmsValue(int[] arr, int n) 
{ 
  int square = 0; 
  float mean = 0; 
  float root = 0; 
 
  // Calculate square. 
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  { 
    square += (int)Math.Pow(arr[i], 2); 
  } 
   
  // Calculate Mean. 
  mean = (square / (float) (n)); 
 
  // Calculate Root. 
  root = (float)Math.Sqrt(mean); 
 
  return root; 
} 
 
// Driver Code 
public static void Main() 
{ 
  int[] arr = {10, 4, 6, 8}; 
   
  int n = arr.Length; 
   
  Console.Write(rmsValue(arr, n)); 
} 
} 
 
// This code is contributed 
// by ChitraNayal

برنامه محاسبه مقدار موثر در PHP

<?php 
// PHP program to calculate Root 
// Mean Square 
 
// Function that Calculate Root 
// Mean Square 
function rmsValue($arr, $n) 
{ 
  $square = 0; 
  $mean = 0.0; 
  $root = 0.0; 
 
  // Calculate square. 
  for ($i = 0; $i < $n; $i++) 
  { 
    $square += pow($arr[$i], 2); 
  } 
 
  // Calculate Mean. 
  $mean = ($square / (float)($n)); 
 
  // Calculate Root. 
  $root = sqrt($mean); 
 
  return $root; 
} 
 
// Driver code 
$arr = array( 10, 4, 6, 8 ); 
$n = sizeof($arr); 
 
echo rmsValue($arr, $n); 
 
// This code is contributed 
// by jit_t 
?>

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

۷٫۳۴۸۴۷

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *