برنامه محاسبه pow(x,n)‎ — راهنمای کاربردی

در این مطلب روش نوشتن برنامه محاسبه pow(x,n)‎ (عدد x به توان n) بیان شده و پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون، شامل «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، «سی‌شارپ» (#C) و «پی‌اچ‌پی» (PHP) انجام شده است. دو عدد صحیح x و n داده شده است. هدف نوشتن تابعی است که xn را محاسبه کند. فرض می‌شود که x و n اعدادی کوچک هستند و سرریز اتفاق نمی‌افتد. مثال زیر، به درک بهتر مطلب کمک می‌کند.

Input : x = 2, n = 3
Output : 8

Input : x = 7, n = 2
Output : 49

راهکار اول

در پیاده‌سازی‌های ارائه شده در  زیر، مسئله به زیر مسائلی با اندازه y/2 تقسیم می‌شود و زیر مسائل به صورت بازگشتی فراخوانی می‌شوند.

پیاده‌سازی راهکار اول در ++C

// C++ program to calculate pow(x,n) 
#include<iostream> 
using namespace std; 
class gfg 
{ 
   
/* Function to calculate x raised to the power y */
public: 
int power(int x, unsigned int y) 
{ 
  if (y == 0) 
    return 1; 
  else if (y % 2 == 0) 
    return power(x, y / 2) * power(x, y / 2); 
  else
    return x * power(x, y / 2) * power(x, y / 2); 
} 
}; 
 
/* Driver code */
int main() 
{ 
  gfg g; 
  int x = 2; 
  unsigned int y = 3; 
 
  cout << g.power(x, y); 
  return 0; 
} 
 
// This code is contributed by SoM15242

پیاده‌سازی راهکار اول در C

#include<stdio.h> 
 
/* Function to calculate x raised to the power y */
int power(int x, unsigned int y) 
{ 
  if (y == 0) 
    return 1; 
  else if (y%2 == 0) 
    return power(x, y/2)*power(x, y/2); 
  else
    return x*power(x, y/2)*power(x, y/2); 
} 
 
/* Program to test function power */
int main() 
{ 
  int x = 2; 
  unsigned int y = 3; 
 
  printf("%d", power(x, y)); 
  return 0;

پیاده‌سازی راهکار اول در جاوا

class GFG { 
  /* Function to calculate x raised to the power y */
  static int power(int x, int y) 
  { 
    if (y == 0) 
      return 1; 
    else if (y % 2 == 0) 
      return power(x, y / 2) * power(x, y / 2); 
    else
      return x * power(x, y / 2) * power(x, y / 2); 
  } 
 
  /* Program to test function power */
  public static void main(String[] args) 
  { 
    int x = 2; 
    int y = 3; 
 
    System.out.printf("%d", power(x, y)); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by Smitha Dinesh Semwal

پیاده‌سازی راهکار اول در پایتون ۳

# Python3 program to calculate pow(x,n) 
 
# Function to calculate x 
# raised to the power y 
def power(x, y): 
 
  if (y == 0): return 1
  elif (int(y % 2) == 0): 
    return (power(x, int(y / 2)) *
        power(x, int(y / 2))) 
  else: 
    return (x * power(x, int(y / 2)) *
          power(x, int(y / 2))) 
 
# Driver Code 
x = 2; y = 3
print(power(x, y)) 
 
# This code is contributed by Smitha Dinesh Semwal. 

پیاده‌سازی راهکار اول در #C

using System; 
 
public class GFG { 
   
  // Function to calculate x raised to the power y 
  static int power(int x, int y) 
  { 
    if (y == 0) 
      return 1; 
    else if (y % 2 == 0) 
      return power(x, y / 2) * power(x, y / 2); 
    else
      return x * power(x, y / 2) * power(x, y / 2); 
  } 
 
  // Program to test function power 
  public static void Main() 
  { 
    int x = 2; 
    int y = 3; 
 
    Console.Write(power(x, y)); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by shiv_bhakt. 

پیاده‌سازی راهکار اول در PHP

<?php 
// Function to calculate x 
// raised to the power y 
function power($x, $y) 
{ 
  if ($y == 0) 
    return 1; 
  else if ($y % 2 == 0) 
    return power($x, (int)$y / 2) * 
        power($x, (int)$y / 2); 
  else
    return $x * power($x, (int)$y / 2) * 
          power($x, (int)$y / 2); 
} 
 
// Driver Code 
$x = 2; 
$y = 3; 
 
echo power($x, $y); 
   
// This code is contributed by ajit 
?> 

خروجی قطعه کد بالا،  به صورت زیر است.

۸

پیچیدگی زمانی روش بالا از درجه O(n)‎ و پیچیدگی فضایی آن از درجه O(1)‎ است. در این روش، از پارادایم تقسیم و حل (Divide and Conquer) استفاده شده است.

راهکار دوم

راهکار بالا را می‌توان با تنها یک بار محاسبه power(x, y/2)‎ ، با درجه O(logn)‎ بهینه‌سازی کرد.

/* Function to calculate x raised to the power y in O(logn)*/
int power(int x, unsigned int y) 
{ 
  int temp; 
  if( y == 0) 
    return 1; 
  temp = power(x, y/2); 
  if (y%2 == 0) 
    return temp*temp; 
  else
    return x*temp*temp; 
}

راهکار سوم

در ادامه، تابع توان (pow) به نوعی بسط داده شده است که برای اعداد منفی y و اعداد شناور x نیز کار کند.

پیاده‌سازی راهکار سوم در ++C

/* Extended version of power function 
that can work for float x and negative y*/
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
float power(float x, int y) 
{ 
  float temp; 
  if(y == 0) 
    return 1; 
  temp = power(x, y / 2); 
  if (y % 2 == 0) 
    return temp * temp; 
  else
  { 
    if(y > 0) 
      return x * temp * temp; 
    else
      return (temp * temp) / x; 
  } 
} 
 
// Driver Code 
int main() 
{ 
  float x = 2; 
  int y = -3; 
  cout << power(x, y); 
  return 0; 
} 
 
// This is code is contributed 
// by rathbhupendra

پیاده‌سازی راهکار سوم در C

/* Extended version of power function that can work 
 for float x and negative y*/
#include<stdio.h> 
 
float power(float x, int y) 
{ 
  float temp; 
  if( y == 0) 
    return 1; 
  temp = power(x, y/2);    
  if (y%2 == 0) 
    return temp*temp; 
  else
  { 
    if(y > 0) 
      return x*temp*temp; 
    else
      return (temp*temp)/x; 
  } 
}  
 
/* Program to test function power */
int main() 
{ 
  float x = 2; 
  int y = -3; 
  printf("%f", power(x, y)); 
  return 0; 
}

پیاده‌سازی راهکار سوم در جاوا

/* Java code for extended version of power function 
that can work for float x and negative y */
class GFG { 
   
  static float power(float x, int y) 
  { 
    float temp; 
    if( y == 0) 
      return 1; 
    temp = power(x, y/2); 
     
    if (y%2 == 0) 
      return temp*temp; 
    else
    { 
      if(y > 0) 
        return x * temp * temp; 
      else
        return (temp * temp) / x; 
    } 
  } 
   
  /* Program to test function power */
  public static void main(String[] args) 
  { 
    float x = 2; 
    int y = -3; 
    System.out.printf("%f", power(x, y)); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by Smitha Dinesh Semwal. 

پیاده‌سازی راهکار سوم در پایتون ۳

# Python3 code for extended version 
# of power function that can work 
# for float x and negative y 
 
def power(x, y): 
 
  if(y == 0): return 1
  temp = power(x, int(y / 2)) 
   
  if (y % 2 == 0): 
    return temp * temp 
  else: 
    if(y > 0): return x * temp * temp 
    else: return (temp * temp) / x 
   
# Driver Code 
x, y = 2, -3
print('%.6f' %(power(x, y))) 
 
# This code is contributed by Smitha Dinesh Semwal. 

پیاده‌سازی راهکار سوم در #C

// C# code for extended version of power function 
// that can work for float x and negative y 
 
using System; 
 
public class GFG{ 
   
  static float power(float x, int y) 
  { 
    float temp; 
     
    if( y == 0) 
      return 1; 
    temp = power(x, y/2); 
     
    if (y % 2 == 0) 
      return temp * temp; 
    else
    { 
      if(y > 0) 
        return x * temp * temp; 
      else
        return (temp * temp) / x; 
    } 
  } 
   
  // Program to test function power 
  public static void Main() 
  { 
    float x = 2; 
    int y = -3; 
     
    Console.Write(power(x, y)); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by shiv_bhakt. 

پیاده‌سازی راهکار سوم در PHP

<?php 
// Extended version of power 
// function that can work 
// for float x and negative y 
 
function power($x, $y) 
{ 
  $temp; 
  if( $y == 0) 
  return 1; 
  $temp = power($x, $y / 2);   
  if ($y % 2 == 0) 
    return $temp * $temp; 
  else
  { 
    if($y > 0) 
      return $x * 
          $temp * $temp; 
    else
      return ($temp * 
          $temp) / $x; 
  } 
} 
 
// Driver Code 
$x = 2; 
$y = -3; 
echo power($x, $y); 
 
// This code is contributed by ajit 
?>

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر است.

۰٫۱۲۵۰۰۰

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *