برنامه محاسبه فاصله دو نقطه — راهنمای کاربردی

در این مطلب، روش نوشتن برنامه محاسبه فاصله دو نقطه بیان شده و پیاده‌سازی ان در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل «سی پلاس‌پلاس» (++C)، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، «سی‌شارپ» (#C) و «پی‌اچ‌پی» (PHP) انجام شده است. فرض می‌شود که دو مختصات (x1, y1) و (x2, y2) از یک گراف دوبُعدی، داده شده است. مثال زیر در این راستا قابل توجه است.

Input : x1, y1 = (3, 4)
    x2, y2 = (7, 7)
Output : 5

Input : x1, y1 = (3, 4) 
    x2, y2 = (4, 3)
Output : 1.41421

از فرمول فاصله که از «قضیه فیثاغورس» (Pythagorean Theorem) مشتق شده است، استفاده می‌شود. فرمول فاصله بین دو نقطه (x1, y1) و (x2, y2)، به صورت زیر است.

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه -- راهنمای کاربردی

فرمول بالا را می‌توان به سادگی با استفاده از قضیه فیثاغورث به تصویر کشید.

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه -- راهنمای کاربردی

در ادامه، پیاده‌سازی راهکار بالا برای محاسبه فاصله بین دو نقطه، ارائه شده است.

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه در ++C

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
// Function to calculate distance 
float distance(int x1, int y1, int x2, int y2) 
{ 
  // Calculating distance 
  return sqrt(pow(x2 - x1, 2) + 
        pow(y2 - y1, 2) * 1.0); 
} 
 
// Drivers Code 
int main() 
{ 
  cout << distance(3, 4, 4, 3); 
  return 0; 
}

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه در جاوا

// Java code to compute distance 
 
class GFG 
{ 
  // Function to calculate distance 
static double distance(int x1, int y1, int x2, int y2) 
{ 
  // Calculating distance 
  return Math.sqrt(Math.pow(x2 - x1, 2) + 
        Math.pow(y2 - y1, 2) * 1.0); 
} 
  //Driver code 
  public static void main (String[] args) 
  { 
    System.out.println(Math.round(distance(3, 4, 4, 3)*100000.0)/100000.0); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by 
// Anant Agarwal.

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه در پایتون

# Python3 program to calculate 
# distance between two points 
 
import math 
 
# Function to calculate distance 
def distance(x1 , y1 , x2 , y2): 
 
  # Calculating distance 
  return math.sqrt(math.pow(x2 - x1, 2) +
        math.pow(y2 - y1, 2) * 1.0) 
 
# Drivers Code 
print("%.6f"%distance(3, 4, 4, 3)) 
 
# This code is contributed by "Sharad_Bhardwaj".

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه در #C

// C# code to compute distance 
using System; 
 
class GFG 
{ 
  // Function to calculate distance 
  static double distance(int x1, int y1, int x2, int y2) 
  { 
    // Calculating distance 
    return Math.Sqrt(Math.Pow(x2 - x1, 2) + 
           Math.Pow(y2 - y1, 2) * 1.0); 
  } 
   
  // Driver code 
  public static void Main () 
  { 
    Console.WriteLine(Math.Round(distance(3, 4, 4, 3) 
                  * ۱۰۰۰۰۰٫۰)/۱۰۰۰۰۰٫۰); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by 
// vt_m.

برنامه محاسبه فاصله دو نقطه در PHP

<?php 
// PHP code to compute distance 
 
// Function to calculate distance 
function distance($x1, $y1, $x2, $y2) 
{ 
   
  // Calculating distance 
  return sqrt(pow($x2 - $x1, 2) + 
        pow($y2 - $y1, 2) * 1.0); 
} 
 
// Driver Code 
echo(distance(3, 4, 4, 3)); 
 
// This code is contributed by Ajit. 
?>

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

۱٫۴۱۴۲۱

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *