برنامه محاسبه عدد فیبوناچی قبل از یک عدد — راهنمای کاربردی

در این مطلب، روش نوشتن برنامه محاسبه عدد فیبوناچی قبل از یک عدد بیان شده است. فرض می‌شود که عدد فیبوناچی N داده شده است. هدف پیدا کردن عدد فیبوناچی قبل از این عدد است. مثال زیر برای درک بهتر مطلب، قابل توجه است.

Input: N = 8
Output: 5
۵ is the previous fibonacci number before 8.


Input: N = 5
Output: 3

رویکرد: نسبت دو عدد مجاور در سری فیبوناچی به سرعت به (۱ + sqrt(5) / 2)‎)) نزدیک می‌شود. بنابراین اگر N تقسیم بر (۱ + sqrt(5) / 2)‎) و سپس گرد شود، عدد حاصل، عدد فیبوناچی پیشین خواهد بود. در ادامه، پیاده‌سازی رویکرد بالا انجام شده است.

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی قبل از یک عدد در ++C

// C++ implementation of the approach 
#include <bits/stdc++.h> 
 
using namespace std; 
 
// Function to return the previous 
// fibonacci number 
int previousFibonacci(int n) 
{ 
  double a = n / ((1 + sqrt(5)) / 2.0); 
  return round(a); 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  int n = 8; 
  cout << (previousFibonacci(n)); 
} 
 
// This code is contributed by Mohit Kumar 

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی قبل از یک عدد در جاوا

// Java implementation of the approach 
import java.io.*; 
 
class GFG 
{ 
     
// Function to return the previous 
// fibonacci number 
static int previousFibonacci(int n) 
{ 
  double a = n / ((1 + Math.sqrt(5)) / 2.0); 
  return (int)Math.round(a); 
} 
 
// Driver code 
public static void main (String[] args) 
{ 
  int n = 8; 
  System.out.println(previousFibonacci(n)); 
} 
} 
 
// This code is contributed by ajit.

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی قبل از یک عدد در پایتون

# Python3 implementation of the approach 
from math import *
 
# Function to return the previous 
# fibonacci number 
def previousFibonacci(n): 
  a = n/((1 + sqrt(5))/2.0) 
  return round(a) 
 
# Driver code 
n = 8
print(previousFibonacci(n)) 

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی قبل از یک عدد در #C

// C# implementation of the approach 
using System; 
 
class GFG 
{ 
   
// Function to return the previous 
// fibonacci number 
static int previousFibonacci(int n) 
{ 
  double a = n / ((1 + Math.Sqrt(5)) / 2.0); 
  return (int)Math.Round(a); 
} 
 
// Driver code 
public static void Main() 
{ 
  int n = 8; 
  Console.Write(previousFibonacci(n)); 
} 
} 
 
// This code is contributed by Akanksha_Rai 

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

۵

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *