برنامه محاسبه عدد فیبوناچی بعد از یک عدد — راهنمای کاربردی

عدد فیبوناچی N داده شده است؛ هدف پیدا کردن عدد فیبوناچی بعد از N است. مثال‌های زیر برای درک بهتر این مطلب، ارائه شده‌اند.

Input: N = 5
Output: 8
۸ is the next fibonacci number after 5

 
Input: N = 3
Output: 5

نسبت دو عدد همجوار در سری فیبوناچی به سرعت به ((۱ + sqrt(5)) / 2) می‌رسد. بنابراین، اگر N در ((۱ + sqrt(5)) / 2) ضرب و گرد شود، عدد حاصل شده در واقع عدد فیبوناچی بعدی است. در ادامه، پیاده‌سازی رویکرد بالا ارائه شده است.

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی بعد از یک عدد در ++C

// C++ implementation of the approach 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
// Function to return the next 
// fibonacci number 
int nextFibonacci(int n) 
{ 
  double a = n * (1 + sqrt(5)) / 2.0; 
  return round(a); 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  int n = 5; 
  cout << nextFibonacci(n); 
} 
 
// This code is contributed by mohit kumar 29 

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی بعد از یک عدد در جاوا

// Java implementation of the approach 
class GFG 
{ 
   
  // Function to return the next 
  // fibonacci number 
  static long nextFibonacci(int n) 
  { 
    double a = n * (1 + Math.sqrt(5)) / 2.0; 
    return Math.round(a); 
  } 
   
  // Driver code 
  public static void main (String[] args) 
  { 
    int n = 5; 
    System.out.println(nextFibonacci(n)); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by AnkitRai01 

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی بعد از یک عدد در پایتون

# Python3 implementation of the approach 
from math import *
 
# Function to return the next 
# fibonacci number 
def nextFibonacci(n): 
  a = n*(1 + sqrt(5))/2.0
  return round(a) 
 
# Driver code 
n = 5
print(nextFibonacci(n))

برنامه محاسبه عدد فیبوناچی بعد از یک عدد در #C

// C# implementation of the approach 
using System; 
 
class GFG 
{ 
   
  // Function to return the next 
  // fibonacci number 
  static long nextFibonacci(int n) 
  { 
    double a = n * (1 + Math.Sqrt(5)) / 2.0; 
    return (long)Math.Round(a); 
  } 
   
  // Driver code 
  public static void Main(String[] args) 
  { 
    int n = 5; 
    Console.WriteLine(nextFibonacci(n)); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by 29AjayKumar

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر است.

۸

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *