برنامه پیدا کردن مجموع N عدد فرد فیبوناچی — راهنمای کاربردی

عدد N داده شده است. هدف، پیدا کردن مجموع N عدد فیبوناچی فرد است. شایان ذکر است که پاسخ ممکن است بسیار بزرگ باشد، بنابراین بهتر است آن را به صورت $$۱۰^۹+۷$$ چاپ کرد. مثال زیر برای درک بهتر مطلب، قابل توجه است.

Input : N = 3
Output : 5
Expanation : 1 + 1 + 3

Input : 6
Output : 44
Explanation : 1 + 1 + 3 + 5 + 13 + 21

پیدا کردن مجموع N عدد فرد فیبوناچی

سری اعداد فیبوناچی فرد به صورت زیر است:

۱, ۱, ۳, ۵, ۱۳, ۲۱, ۵۵, ۸۹٫٫٫٫٫٫

سری جمع پیشوندی اعداد فرد فیبوناچی، به صورت زیر است.

۱, ۲, ۵, ۱۰, ۲۳, ۴۴, ۹۹, ۱۸۸٫٫٫٫٫

فرمول برای محاسبه N عدد فیبوناچی فرد برای n>5، به صورت زیر است.

a(n) = a(n-1) + 4*a(n-2) – ۴*a(n-3) + a(n-4) – a(n-5)

در ادامه، پیاده‌سازی رویکرد بالا ارائه شده است.

برنامه پیدا کردن مجموع N عدد فرد فیبوناچی در ++C

// CPP program to Find the sum of 
// first N odd Fibonacci numbers 
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
#define mod 1000000007 
 
// Function to calculate sum of first 
// N odd Fibonacci numbers 
long long sumOddFibonacci(int n) 
{ 
  long long Sum[n + 1]; 
 
  // base values 
  Sum[0] = 0; 
  Sum[1] = 1; 
  Sum[2] = 2; 
  Sum[3] = 5; 
  Sum[4] = 10; 
  Sum[5] = 23; 
 
  for (int i = 6; i <= n; i++) { 
    Sum[i] = ((Sum[i - 1] + (4 * Sum[i - 2]) % mod - 
         (۴ * Sum[i - 3]) % mod + mod) % mod + 
         (Sum[i - 4] - Sum[i - 5] + mod) % mod) % mod; 
  } 
 
  return Sum[n]; 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  long long n = 6; 
 
  cout << sumOddFibonacci(n); 
 
  return 0; 
}

برنامه پیدا کردن مجموع N عدد فرد فیبوناچی در جاوا

// Java program to Find the sum of 
// first N odd Fibonacci numbers 
 
import java.io.*; 
 
class GFG { 
  static int mod =1000000007; 
 
// Function to calculate sum of first 
// N odd Fibonacci numbers 
static int sumOddFibonacci(int n) 
{ 
   int Sum[]=new int[n + 1]; 
 
  // base values 
  Sum[0] = 0; 
  Sum[1] = 1; 
  Sum[2] = 2; 
  Sum[3] = 5; 
  Sum[4] = 10; 
  Sum[5] = 23; 
 
  for (int i = 6; i <= n; i++) { 
    Sum[i] = ((Sum[i - 1] + (4 * Sum[i - 2]) % mod - 
        (۴ * Sum[i - 3]) % mod + mod) % mod + 
        (Sum[i - 4] - Sum[i - 5] + mod) % mod) % mod; 
  } 
 
  return Sum[n]; 
} 
 
// Driver code 
   
  public static void main (String[] args) { 
 
  int n = 6; 
  System.out.println(sumOddFibonacci(n)); 
  } 
//This Code is Contributed by Sachin   
}

برنامه پیدا کردن مجموع N عدد فرد فیبوناچی در پایتون

# Python3 program to Find the sum of 
# first N odd Fibonacci numbers 
mod = 1000000007 ; 
 
# Function to calculate sum of 
# first N odd Fibonacci numbers 
def sumOddFibonacci(n): 
 
  Sum=[0]*(n + 1); 
 
  # base values 
  Sum[0] = 0; 
  Sum[1] = 1; 
  Sum[2] = 2; 
  Sum[3] = 5; 
  Sum[4] = 10; 
  Sum[5] = 23; 
 
  for i in range(6,n+1): 
    Sum[i] = ((Sum[i - 1] + 
          (۴ * Sum[i - 2]) % mod - 
          (۴ * Sum[i - 3]) % mod + 
          mod) % mod + (Sum[i - 4] -
          Sum[i - 5] + mod) % mod) % mod; 
 
  return Sum[n]; 
 
# Driver code 
n = 6; 
print(sumOddFibonacci(n)); 
 
# This code is contributed by mits

برنامه پیدا کردن مجموع N عدد فرد فیبوناچی در #C

// C# program to Find the sum of 
// first N odd Fibonacci numbers 
 
using System; 
 
public class GFG{ 
 
static int mod =1000000007; 
// Function to calculate sum of first 
// N odd Fibonacci numbers 
static int sumOddFibonacci(int n) 
{ 
  int []Sum=new int[n + 1]; 
 
  // base values 
  Sum[0] = 0; 
  Sum[1] = 1; 
  Sum[2] = 2; 
  Sum[3] = 5; 
  Sum[4] = 10; 
  Sum[5] = 23; 
 
  for (int i = 6; i <= n; i++) { 
    Sum[i] = ((Sum[i - 1] + (4 * Sum[i - 2]) % mod - 
        (۴ * Sum[i - 3]) % mod + mod) % mod + 
        (Sum[i - 4] - Sum[i - 5] + mod) % mod) % mod; 
  } 
 
  return Sum[n]; 
} 
 
// Driver code 
   
   
   
  static public void Main (){ 
    int n = 6; 
  Console.WriteLine(sumOddFibonacci(n)); 
  } 
//This Code is Contributed by Sachin   
}

برنامه پیدا کردن مجموع N عدد فرد فیبوناچی در PHP

<?php 
// PHP program to Find the sum of 
// first N odd Fibonacci numbers 
$mod = 1000000007 ; 
 
// Function to calculate sum of 
// first N odd Fibonacci numbers 
function sumOddFibonacci($n) 
{ 
  global $mod; 
  $Sum[$n + 1] = array(); 
 
  // base values 
  $Sum[0] = 0; 
  $Sum[1] = 1; 
  $Sum[2] = 2; 
  $Sum[3] = 5; 
  $Sum[4] = 10; 
  $Sum[5] = 23; 
 
  for ($i = 6; $i <= $n; $i++) 
  { 
    $Sum[$i] = (($Sum[$i - 1] + 
          (۴ * $Sum[$i - 2]) % $mod - 
          (۴ * $Sum[$i - 3]) % $mod + 
          $mod) % $mod + ($Sum[$i - 4] - 
          $Sum[$i - 5] + $mod) % $mod) % $mod; 
  } 
 
  return $Sum[$n]; 
} 
 
// Driver code 
$n = 6; 
echo sumOddFibonacci($n); 
 
// This code is contributed by jit_t 
?>

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر است.

۴۴

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *