الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو — راهنمای کاربردی

در این مطلب، «الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو» (Finite Automata Algorithm for Pattern Searching) معرفی و پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل «سی» (C)، «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python) و «سی‌شارپ» (#C) انجام شده است.

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو

فرض می‌شود که یک متن txt[0..n-1] ‎ و الگوی [pat[0..m-1 داده شده است. هدف نوشتن یک جستجوی تابعی (char pat[], char txt[]‎) است که همه وقوع‌هایpat[] ‎ در txt[]‎ را چاپ می‌کند. می‌توان فرض کرد که n > m است.

مثال:

Input: txt[] = "THIS IS A TEST TEXT"
    pat[] = "TEST"
Output: Pattern found at index 10

Input: txt[] = "AABAACAADAABAABA"
    pat[] = "AABA"
Output: Pattern found at index 0
    Pattern found at index 9
    Pattern found at index 12

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو -- راهنمای کاربردی

«جستجوی الگو» (Pattern Searching) یک مسئله مهم در علوم کامپیوتر است. هنگامی که جستجو برای یک رشته در فایل متنی (مانند فایل‌های ورد، لیبره‌آفیس، نوت‌پد و دیگر موارد«مرورگر وب» (Web Browser) یا «پایگاه داده» (Data Base) انجام می‌شود، از جستجوی الگو برای نمایش دادن نتایج جستجو استفاده می‌شود. در این مطلب، اتوماتای متناهی (Finite Automata | FA) بر پایه الگوریتم جستجوی الگو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در الگوریتم‌های مبتنی بر FA، الگو پیش‌پردازش می‌شود و یک آرایه دوبُعدی که نشانگر یک اتوماتای متناهی است، ساخته می‌شود.

هنگامی که FA ساخته شد، جستجو کردن آسان است. در جستجو، به سادگی نیاز به شروع از اولین حالت اتوماتا و اولین کاراکتر متن است. در هر گام، کاراکتر بعدی متن در نظر گرفته می‌شود، برای حالت بعدی در FA ساخته شده جستجو و حرکت به حالت جدید انجام می‌شود. در صورت رسیدن به حالت نهایی، الگو در متن پیدا می‌شود. پیچیدگی زمانی فرایند جستجو از درجه O(n)‎ است. پیش از آنکه در مورد روش ساخت FA بحث شود، نگاهی به اتوماتای متناهی زیر که برای الگوی ACACAGA انداخته می‌شود.

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو -- راهنمای کاربردی

 

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو -- راهنمای کاربردی

نمودارهای بالا، ارائه گرافیکی و جدولی از الگوی ACACAGA هستند. تعداد حالات در FA، برابر با M+1 است که در آن، M طول الگو محسوب می‌شود. موضوع اصلی برای ساخت اتوماتای متناهی، به دست آوردن حالت بعدی از حالت کنونی برای هر کاراکتر ممکن است. کاراکتر x و حالت k داده شده است، می‌توان با در نظر گرفتن رشته pat[0..k-1]x که اساسا الحاقی از کاراکترهای الگوی pat[0], pat[1] … pat[k-1]‎ است و کاراکتر x، حالت بعدی را محاسبه کرد.

ایده آن است که طول بلندترین پیش‌وند از الگوی داده شده گرفته شود، به طوری که پیشوند، خود پسوند pat[0..k-1]x است. مقدار طول، حالت بعدی را به دست می‌دهد. برای مثال، در ادامه چگونگی گرفتن حالت بعدی از حالت کنونی ۵ و کاراکتر C‌ در نمودار بالا، بررسی خواهد شد. باید رشته pat[0..4]C را در نظر گرفت که ACACAC است. طول بلندترین پسوند الگو، به طوری که پسوند ACACAC برابر با ۴ است (ACAC). بنابراین، حالت بعدی (از حالت ۵) برابر با ۴ برای کاراکتر C است.

در کدی که در ادامه آمده است، computeTF()‎ اتوماتای متناهی را می‌سازد. پیچیدگی زمانی computeTF()‎ برابر با O(m^3*NO_OF_CHARS)‎ است که در آن، m طول الگو و NO_OF_CHARS اندازه الفبا (تعداد کل کاراکترهای ممکن در الگو و متن) است. پیاده‌سازی، همه پیشوندهای ممکن با شروع از بلندترین حالت ممکن را که می‌تواند پسوند “pat[0..k-1]x” باشد، مورد آزمون قرار می‌دهد. پیاده‌سازی‌های بهتری برای ساخت اتوماتای متناهی در O(m*NO_OF_CHARS)‎ وجود دارد.

پیاده‌سازی الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو در سی

// C program for Finite Automata Pattern searching 
// Algorithm 
#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
#define NO_OF_CHARS 256 
 
int getNextState(char *pat, int M, int state, int x) 
{ 
  // If the character c is same as next character 
  // in pattern,then simply increment state 
  if (state < M && x == pat[state]) 
    return state+1; 
 
  // ns stores the result which is next state 
  int ns, i; 
 
  // ns finally contains the longest prefix 
  // which is also suffix in "pat[0..state-1]c" 
 
  // Start from the largest possible value 
  // and stop when you find a prefix which 
  // is also suffix 
  for (ns = state; ns > 0; ns--) 
  { 
    if (pat[ns-1] == x) 
    { 
      for (i = 0; i < ns-1; i++) 
        if (pat[i] != pat[state-ns+1+i]) 
          break; 
      if (i == ns-1) 
        return ns; 
    } 
  } 
 
  return 0; 
} 
 
/* This function builds the TF table which represents4 
  Finite Automata for a given pattern */
void computeTF(char *pat, int M, int TF[][NO_OF_CHARS]) 
{ 
  int state, x; 
  for (state = 0; state <= M; ++state) 
    for (x = 0; x < NO_OF_CHARS; ++x) 
      TF[state][x] = getNextState(pat, M, state, x); 
} 
 
/* Prints all occurrences of pat in txt */
void search(char *pat, char *txt) 
{ 
  int M = strlen(pat); 
  int N = strlen(txt); 
 
  int TF[M+1][NO_OF_CHARS]; 
 
  computeTF(pat, M, TF); 
 
  // Process txt over FA. 
  int i, state=0; 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    state = TF[state][txt[i]]; 
    if (state == M) 
      printf ("\n Pattern found at index %d", 
                      i-M+1); 
  } 
} 
 
// Driver program to test above function 
int main() 
{ 
  char *txt = "AABAACAADAABAAABAA"; 
  char *pat = "AABA"; 
  search(pat, txt); 
  return 0; 
}

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو در سی‌پلاس‌پلاس

// CPP program for Finite Automata Pattern searching 
// Algorithm 
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
#define NO_OF_CHARS 256 
 
int getNextState(string pat, int M, int state, int x) 
{ 
  // If the character c is same as next character 
  // in pattern,then simply increment state 
  if (state < M && x == pat[state]) 
    return state+1; 
 
  // ns stores the result which is next state 
  int ns, i; 
 
  // ns finally contains the longest prefix 
  // which is also suffix in "pat[0..state-1]c" 
 
  // Start from the largest possible value 
  // and stop when you find a prefix which 
  // is also suffix 
  for (ns = state; ns > 0; ns--) 
  { 
    if (pat[ns-1] == x) 
    { 
      for (i = 0; i < ns-1; i++) 
        if (pat[i] != pat[state-ns+1+i]) 
          break; 
      if (i == ns-1) 
        return ns; 
    } 
  } 
 
  return 0; 
} 
 
/* This function builds the TF table which represents4 
  Finite Automata for a given pattern */
void computeTF(string pat, int M, int TF[][NO_OF_CHARS]) 
{ 
  int state, x; 
  for (state = 0; state <= M; ++state) 
    for (x = 0; x < NO_OF_CHARS; ++x) 
      TF[state][x] = getNextState(pat, M, state, x); 
} 
 
/* Prints all occurrences of pat in txt */
void search(string pat, string txt) 
{ 
  int M = pat.size(); 
  int N = txt.size(); 
 
  int TF[M+1][NO_OF_CHARS]; 
 
  computeTF(pat, M, TF); 
 
  // Process txt over FA. 
  int i, state=0; 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    state = TF[state][txt[i]]; 
    if (state == M) 
      cout<<" Pattern found at index "<< i-M+1<<endl; 
  } 
} 
 
// Driver program to test above function 
int main() 
{ 
  string txt = "AABAACAADAABAAABAA"; 
  string pat = "AABA"; 
  search(pat, txt); 
  return 0; 
} 
 
//This code is contributed by rathbhupendra

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو در جاوا

// Java program for Finite Automata Pattern 
// searching Algorithm 
class GFG { 
   
  static int NO_OF_CHARS = 256; 
  static int getNextState(char[] pat, int M,  
               int state, int x) 
  { 
     
    // If the character c is same as next 
    // character in pattern,then simply 
    // increment state 
    if(state < M && x == pat[state]) 
      return state + 1; 
       
    // ns stores the result which is next state 
    int ns, i; 
 
    // ns finally contains the longest prefix 
    // which is also suffix in "pat[0..state-1]c" 
 
    // Start from the largest possible value 
    // and stop when you find a prefix which 
    // is also suffix 
    for (ns = state; ns > 0; ns--) 
    { 
      if (pat[ns-1] == x) 
      { 
        for (i = 0; i < ns-1; i++) 
          if (pat[i] != pat[state-ns+1+i]) 
            break; 
          if (i == ns-1) 
            return ns; 
      } 
    } 
 
      return 0; 
  } 
 
  /* This function builds the TF table which 
  represents Finite Automata for a given pattern */
  static void computeTF(char[] pat, int M, int TF[][]) 
  { 
    int state, x; 
    for (state = 0; state <= M; ++state) 
      for (x = 0; x < NO_OF_CHARS; ++x) 
        TF[state][x] = getNextState(pat, M, state, x); 
  } 
 
  /* Prints all occurrences of pat in txt */
  static void search(char[] pat, char[] txt) 
  { 
    int M = pat.length; 
    int N = txt.length; 
 
    int[][] TF = new int[M+1][NO_OF_CHARS]; 
 
    computeTF(pat, M, TF); 
 
    // Process txt over FA. 
    int i, state = 0; 
    for (i = 0; i < N; i++) 
    { 
      state = TF[state][txt[i]]; 
      if (state == M) 
        System.out.println("Pattern found "
             + "at index " + (i-M+1)); 
    } 
  } 
 
  // Driver code 
  public static void main(String[] args) 
  { 
    char[] pat = "AABAACAADAABAAABAA".toCharArray(); 
    char[] txt = "AABA".toCharArray(); 
    search(txt,pat); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by debjitdbb. 

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو در پایتون

# Python program for Finite Automata 
# Pattern searching Algorithm 
 
NO_OF_CHARS = 256
 
def getNextState(pat, M, state, x): 
  ''' 
  calculate the next state 
  '''
 
  # If the character c is same as next character 
   # in pattern, then simply increment state 
 
  if state < M and x == ord(pat[state]): 
    return state+1
 
  i=0
  # ns stores the result which is next state 
 
  # ns finally contains the longest prefix 
   # which is also suffix in "pat[0..state-1]c" 
 
   # Start from the largest possible value and 
   # stop when you find a prefix which is also suffix 
  for ns in range(state,0,-1): 
    if ord(pat[ns-1]) == x: 
      while(i<ns-1): 
        if pat[i] != pat[state-ns+1+i]: 
          break
        i+=1
      if i == ns-1: 
        return ns 
  return 0
 
def computeTF(pat, M): 
  ''' 
  This function builds the TF table which 
  represents Finite Automata for a given pattern 
  '''
  global NO_OF_CHARS 
 
  TF = [[0 for i in range(NO_OF_CHARS)]\ 
     for _ in range(M+1)] 
 
  for state in range(M+1): 
    for x in range(NO_OF_CHARS): 
      z = getNextState(pat, M, state, x) 
      TF[state][x] = z 
 
  return TF 
 
def search(pat, txt): 
  ''' 
  Prints all occurrences of pat in txt 
  '''
  global NO_OF_CHARS 
  M = len(pat) 
  N = len(txt) 
  TF = computeTF(pat, M)   
 
  # Process txt over FA. 
  state=0
  for i in range(N): 
    state = TF[state][ord(txt[i])] 
    if state == M: 
      print("Pattern found at index: {}".\ 
          format(i-M+1)) 
 
# Driver program to test above function       
def main(): 
  txt = "AABAACAADAABAAABAA"
  pat = "AABA"
  search(pat, txt) 
 
if __name__ == '__main__': 
  main() 
 
# This code is contributed by Atul Kumar 

الگوریتم اتوماتای متناهی برای جستجوی الگو در سی‌شارپ

// C# program for Finite Automata Pattern 
// searching Algorithm 
using System; 
 
class GFG 
{ 
 
public static int NO_OF_CHARS = 256; 
public static int getNextState(char[] pat, int M, 
                int state, int x) 
{ 
 
  // If the character c is same as next 
  // character in pattern,then simply 
  // increment state 
  if (state < M && (char)x == pat[state]) 
  { 
    return state + 1; 
  } 
 
  // ns stores the result 
  // which is next state 
  int ns, i; 
 
  // ns finally contains the longest 
  // prefix which is also suffix in 
  // "pat[0..state-1]c" 
 
  // Start from the largest possible  
  // value and stop when you find a 
  // prefix which is also suffix 
  for (ns = state; ns > 0; ns--) 
  { 
    if (pat[ns - 1] == (char)x) 
    { 
      for (i = 0; i < ns - 1; i++) 
      { 
        if (pat[i] != pat[state - ns + 1 + i]) 
        { 
          break; 
        } 
      } 
        if (i == ns - 1) 
        { 
          return ns; 
        } 
    } 
  } 
 
    return 0; 
} 
 
/* This function builds the TF table which 
represents Finite Automata for a given pattern */
public static void computeTF(char[] pat, 
               int M, int[][] TF) 
{ 
  int state, x; 
  for (state = 0; state <= M; ++state) 
  { 
    for (x = 0; x < NO_OF_CHARS; ++x) 
    { 
      TF[state][x] = getNextState(pat, M, 
                    state, x); 
    } 
  } 
} 
 
/* Prints all occurrences of 
  pat in txt */
public static void search(char[] pat, 
             char[] txt) 
{ 
  int M = pat.Length; 
  int N = txt.Length; 
 
 
  int[][] TF = RectangularArrays.ReturnRectangularIntArray(M + 1, 
                           NO_OF_CHARS); 
 
  computeTF(pat, M, TF); 
 
  // Process txt over FA. 
  int i, state = 0; 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    state = TF[state][txt[i]]; 
    if (state == M) 
    { 
      Console.WriteLine("Pattern found " + 
               "at index " + (i - M + 1)); 
    } 
  } 
} 
 
public static class RectangularArrays 
{ 
public static int[][] ReturnRectangularIntArray(int size1, 
                        int size2) 
{ 
  int[][] newArray = new int[size1][]; 
  for (int array1 = 0; array1 < size1; array1++) 
  { 
    newArray[array1] = new int[size2]; 
  } 
 
  return newArray; 
} 
} 
 
 
// Driver code 
public static void Main(string[] args) 
{ 
  char[] pat = "AABAACAADAABAAABAA".ToCharArray(); 
  char[] txt = "AABA".ToCharArray(); 
  search(txt,pat); 
} 
} 
 
// This code is contributed by Shrikant13

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

 Pattern found at index 0
 Pattern found at index 9
 Pattern found at index 13

منبع [+]

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *