آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال در SPSS

آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال در SPSS

مقایسه میانگین و آزمون‌های مربوط به آن از اهمیت خاصی در بررسی های آماری برخوردار است. با توجه به قابلیت های نرم افزار SPSS برای انجام چنین آزمون‌هایی، به بررسی آزمون‌های آماری مربوط به میانگین جامعه آماری به کمک این نرم افزار می پردازیم. آزمون فرض آماری، حدسی در مورد پارامتر یا پارامترهیا جامعه یا حتی توزیع و شکل جامعه است. با این آزمون، انجام استنباط در مورد فرض‌های آماری، ساده تر می شود.

آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال در SPSS

مقایسه میانگین و آزمون‌های مربوط به آن از اهمیت خاصی در بررسی های آماری برخوردار است. با توجه به قابلیت های نرم افزار SPSS برای انجام چنین آزمون‌هایی، به بررسی آزمون‌های آماری مربوط به میانگین جامعه آماری به کمک این نرم افزار می پردازیم. آزمون فرض آماری، حدسی در مورد پارامتر یا پارامترهیا جامعه یا حتی توزیع و شکل جامعه است. با این آزمون، انجام استنباط در مورد فرض‌های آماری، ساده تر می شود.

 

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • معرفی آزمون‌های آماری
 • فرض صفر H0
 • فرض مقابل H1
 • فرض ساده Simple
 • فرض مرکبComplex
 • آزمون یک طرفه
  • یک دامنه One Tailed
  • دو طرفه و دو دامنه Two Tailed
  • آماره آزمون
   • ناحیه بحرانی
  • خطاهای آزمون
 • خطای نوع اول
  • احتمال خطای نوع اول Alpha
 • خطای نوع دوم
  • احتمال خطای نوع دوم Beta
 • کنترل خطای اول و دوم
  • مراحل انجام آزمون
  • فاصله اطمینان
 • آزمون‌های مربوط به میانگین جامعه
  • فرض‌های اولیه برای انجام آزمون و شیوه بررسی آن
  • آزمون مقایسه میانگین جامعه با مقدار ثابت- فاصله اطمینان
  • آزمون مقایسه میانگین دو متغیر وابسته (متغیرهای جفت)- فاصله اطمینان
  • آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل- فاصله اطمینان
  • آزمون مقایسه میانگین بین چندین جامعه مستقل- فاصله اطمینان
  • “پس‌آزمون” همزمان بین میانگین دوجامعه مستقل
  • حل چند مسئله و شیوه ورود اطلاعات و آزمون‌های مربوطه

 
این آموزش برای رشته های زیر مفید است:

 • علوم انسانی
 • علوم پایه
 • مهندسی صنایع
 • رشته های مدیریت

 

برای یادگیری بهتر این آموزش، بهتر است پیش نیاز های زیر را بگذرانید.

 • آمار توصیفی
 • شیوه کار با نرم افزار SPSS

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال در SPSS به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *