فیلم آموزشی الگوریتم تکامل تفاضلی — شامل مباحث تئوری و عملی (به زبان فارسی)

کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند (در دو بخش نظری و عملی)

دانلود کد رایگان الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) برای برازش منحنی در متلب

مجموعه ۱۰ فیلم آموزشی از نشست های اولین دوره وبینار محاسبات تکاملی (به زبان فارسی)

استراتژی جامع حل مسائل بهینه سازی