گنجینه آموزش های GAMS

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار MSP 2013

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار MSP 2013

مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)

دانلود رایگان آموزش حل مساله حمل و نقل در نرم افزار گمز (GAMS)

دانلود رایگان آموزش قسمت های اصلی کد نویسی در نرم افزار گمز (GAMS)

آموزش مقدماتی نرم افزار کامفار

آموزش تحلیل داده های معدنی با استفاده از نرم افزار Minitab

آموزش نرم افزار گمز (GAMS)