پیاده سازی شبکه عصبی در پایتون -- به زبان ساده

پیاده سازی شبکه عصبی در پایتون — به زبان ساده

دسته بندی گل ها با استفاده از یادگیری انتقال -- به زبان ساده

دسته بندی گل ها با استفاده از یادگیری انتقال — به زبان ساده

دانلود اسلاید ارائه پاورپوینت طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

دانلود اسلاید ارائه پاورپوینت شبکه عصبی GMDH به همراه پیاده سازی عملی در متلب

آموزش کنترل هوشمند بر پایه شبکه های عصبی

آموزش استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بوسیله نرم افزار نروسولوشن

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش شبکه های عصبی گازی به همراه پیاده سازی عملی در متلب