مراجع مرتبط با محاسبات عددی به کمک نرم افزار Matlab‎

آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات به همراه پیاده سازی عملی در متلب

دانلود رایگان فایلهای راهنمای متلب-جعبه ابزار یا تولباکس برازش منحنی

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده قاعده انتگرال گیری عددی سیمپسون یا Simpson Integration در متلب‬‬

‫‫دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تحلیل المان محدود یا Finite Element در متلب‬‬ — فهرست اصلی

‫‫دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده روش کمترین مربعات یا Least Squares در متلب‬‬ — فهرست اصلی

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده معادلات دیفرانسیل معمولی یا ordinary differential equation در متلب‬‬ — فهرست اصلی

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده مسائل مقدار مرزی یا Boundary Value Problem در متلب‬‬ — فهرست اصلی