گنجینه آموزش های آمار و نرم افزارهای آماری

گنجینه آموزش های آمار و نرم افزارهای آماری

آموزش محاسبه انتگرال به کمک شبیه سازی مونت کارلو

بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی اعداد تصادفی، محاسبات و تحلیل آماری در متلب (به زبان فارسی)