آموزش الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO در متلب

دومین دوره حرفه ای الگوریتم فرا ابتکاری و پیاده سازی آن در متلب

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری(سری اول)

فیلم آموزشی طراحی آزمایشات با تاکید بر تنظیم پارامتر الگوریتم های فراابتکاری تک هدفه و چند هدفه

معرفی کتاب: الگوریتم های فرا ابتکاری — مبانی نظری و پیاده سازی در متلب