آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

بسته طلایی فیلم های آموزشی بهینه سازی مقید در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی حل مسأله تخصیص منابع یا Resource Allocation (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی رویکردهای مبتنی بر قابل قبول نگه داشتن جواب ها برای بهینه سازی مقید (به زبان فارسی)