مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

سیستم های کنترل خطی

آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب

آموزش سیستم های کنترل بهینه