ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

مجموعه فرادرس های شبیه سازی پیشامدهای گسسته به کمک نرم افزار Arena

آموزش شبیه سازی سیستم با سیمیولینک