هوش محاسباتی

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه تبریز، آبان ماه ۱۳۹۰

اولین کارگاه آموزشی ملی محاسبات نرم و سیستم های هوشمند – یادبود پروفسور کارو لوکس

فازی از زبان مبتکر آن پروفسور لطفی زاده

پروفسور لطفی زاده: پدر ریاضیات فازی