فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple (به زبان فارسی)

بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی محاسبات نمادین در متلب (به زبان فارسی)

دانلود رایگان راهنمای فارسی محاسبات سیمبولیک متلب Symbolic Math