آموزش هوش مصنوعی

مراجع مرتبط با هوش مصنوعی

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش شبیه سازی سیستم با سیمیولینک