گنجینه آموزش های برنامه نویسی

آموزش کنترل کیفیت آماری

ارائه ۱۵۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه برنامه نویسی تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش تحلیل آماری با نرم افزار R