سیستم های کنترل خطی

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی روش های کاهش مرتبه مدل های دینامیکی خطی در متلب (به فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی سیستم های دینامیکی خطی با پارامترهای تنظیم پذیر (به فارسی)

فیلم آموزشی طراحی کنترل درجه دو گوسی برای سیستم های خطی در متلب (به فارسی)

فیلم آموزشی ابزارها و روش های فضای حالت برای کنترل خطی در متلب (به فارسی)

فیلم آموزشی ابزارها و روش های حوزه زمان و فرکانس برای کنترل خطی در متلب (به فارسی)