دانلود رایگان آموزش آشنایی با ساختار و محیط نرم افزار Eviews

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews

معرفی کتاب: کاربردهای عملی محاسبات تکاملی در مهندسی مالی