برنامه ارزیابی عبارت -- راهنمای کاربردی

برنامه ارزیابی عبارت — راهنمای کاربردی

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی -- به زبان ساده

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی — به زبان ساده

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ — راهنمای کاربردی

برنامه تشخیص عدد فیبوناچی

برنامه تشخیص عدد فیبوناچی — به زبان ساده

شمارش ارقام فاقد ۳

برنامه شمارش اعداد فاقد ۳ — به زبان ساده

برنامه محاسبه مجموع دو عدد بدون عملگرهای ریاضی — به زبان ساده

نگاهی مفصل به تاریخچه پی اچ پی